AK Hora - advokátní kancelář Brno

Novinky

3.1.2012

Úspěch provozovatele restaurace - autorské poplatky v ČR bude řešit evropský soud

Evropský soud bude řešit spor o poplatky za autorská práva, které jménem českých umělců vymáhá po majitelích restaurací společnost Intergram. Dle ÚS není možné vyloučit negativní dopad činnosti Intergramu na hospodářskou soutěž.

21.11.2011

Ústavní soud (ÚS)- “Odtažené auto se musí vrátit zpět řidiči”

Lidé, jimž správci silnic odtáhli auto a chtějí po nich tisíce korun za parkování na záchytných parkovištích, slaví vítězství. Úřady v ČR tak dle ÚS auta nesmí zadržovat, ale musí je např. po skončení čistění vozovek vrátit zpět na místa,odkud je odtáhly.

12.10.2009

Okopírovat web konkurenci se smí. A bez placení

Zkopírovat originální webové stránky nemusí být zločin ani přestupek.Sporná webová prezentace podle ústavních soudců není autorským dílem ve smyslu zákona."Tzn. není to jedinečný výsledek tvůrčí duševní činnosti"uvedli soudci.

29.7.2009

Soudy nemohou odsoudit nepřítomného, pokud se omluvil

Soudy nemohou odsoudit obviněného ve veřejném jednání bez jeho účasti, pokud se dotyčný řádně omluví - například potvrzením od lékaře. Rozhodl tak Ústavní soud, který vyhověl ústavní stížnosti Libora Michálka z Jihlavy.

28.3.2009

Výpověď z pracovního poměru za péči o dítě je nepřípustná

Pokud žena po rodičovské dovolené nenastoupí znovu do práce pouze z důvodu, že nemá možnost dát dítě do školky nebo pro něj nemá hlídání, nemůže od svého zaměstnavatele dostat výpověď. Rozhodl tak Nejvyšší soud ČR.

Naše služby

Občanské právo

 • občanskoprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé (nájemní smlouva, smlouva kupní a o dílo, darovací smlouva, spotřebitelské smlouvy, smlouva o půjčce, příkazní smlouva, smlouva o přepravě, pojistná smlouva apod.)
 • dědické řízení a nároky z něj vzniklé
 • poradenství ve věci vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o zajišťovacím převodu práva apod., žaloby na zaplacení pohledávky)
 • vymáhání pohledávek vzniklých z občanskoprávních vztahů
 • zastupování klientů v soudním a exekučním řízení
 • vyřizování sporné i nesporné agendy ( zastupování klientů před soudem v civilním řízení)

Nemovitosti

 • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí, zastupování před katastrálním úřadem
 • smluvní převody nemovitostí (kupní, darovací, směnná smlouva apod.)
 • prověření původu nemovitostí před realizací převodu
 • nájemní a podnájemní vztahy spojené s nemovitostmi
 • věcná břemena, zástavní a předkupní právo a spory s nimi související
 • kompletní právní servis při výstavbě a následném prodeji nemovitostí
 • problematika vkladu nemovitosti jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodních společností
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, nemovitosti ve společném jmění manželů)
 • zastupování klientů v řízení před katastrálními úřady
 • zastupování klientů v územním, stavebním a kolaudačním řízení

Bytová družstva

 • komplexní právní servis při zakládání bytových družstev
 • právní pomoc při tvorbě a změnách stanov bytových družstev, domovního řádu a dalších vnitrodružstevních předpisů
 • právní pomoc při řešení porušování členských práv povinností včetně vyloučení člena družstva
 • zastupování klientů před soudem
 • převody bytových jednotek do osobního vlastnictví členů bytového družstva
 • právní servis při vzniku společenství vlastníků bytových jednotek

Pracovní právo

 • poradenství ve věci uzavření, změny a skončení pracovního poměru ( pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • problematika mezd a odstupného

Rodinné právo

 • rozvod manželství včetně tzv. „smluveného“ rozvodu
 • společné jmění manželů (změna rozsahu, vypořádání)
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství
 • vyživovací povinnosti (výživné dětí, výživné mezi manželi, výživné a úhrada nákladů neprovdané matky, výživné rodičů)
 • zastupování klientů v rozvodovém řízení

Obchodní právo

 • obchodněprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé (kupní smlouva, o dílo, o úvěru, mandátní, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky atd.)
 • vymáhání pohledávek vzniklých z obchodních závazkových vztahů
 • náhrada škody v souvislosti s obchodněprávními vztahy
 • ochrana hospodářská soutěže
 • nekalá soutěž
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení

Právo obchodních společností (korporační právo)

 • zakládání a změny obchodních společností
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • dispozice s obchodními podíly, členskými právy a akciemi
 • zastupování na valných hromadách
 • změna právních forem obchodních společností
 • převody a nájmy podniku
 • zastupování klientů v řízeních u obchodního rejstříku
 • družstva a jejich vnitřní vztahy včetně družstev bytových

Směnečné právo

 • právní poradenství v oblasti směnek ( vystavování směnek, převody směnek, inkaso směnek, posuzování vymahatelnosti směnek, biankosměnky a dohody o vyplňovacím právu směnečném)
 • zastupování klientů před soudy ve směnečném řízení
 • vymáhání plnění ze směnek

Konkurzní právo

 • podávání přihlášek pohledávek do konkurzního řízení
 • sepisování návrhů na prohlášení konkurzu na dlužníka

Trestní právo

 • poskytováním právních porad včetně následného ověřování právního postavení klienta
 • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
 • zastupování obviněných v přípravném řízení
 • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
 • problematika mladistvých v trestním řízení
 • zastupování proti státu s nároky na náhradu škody

Správní právo

 • správní soudnictví - zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů
 • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů
 • přestupkové právo včetně zastupování v přestupkovém řízení
 • katastr nemovitostí – vklady, zápisy a výmazy práv, zastupování v katastrálním řízení
 • stavební právo včetně zastupování v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • živnostenské právo včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona
 • problematika daní a poplatků
 • problematika spojená s výkonem rozhodnutí správních orgánů
 • veřejné zakázky
 • trvalý pobyt pro cizince
 • azyl

Dopravní nehody

 • trestněprávní aspekty, obhajoba
 • přestupky
 • náhrada škody

Advokátní úschovy

 • úschova peněz
 • úschova cenných papírů
 • úschova jiných cenností

Ověřování pravosti podpisu

Založení akciove společnosti

Založení společnosti s.r.o.

Informace o historii advokacie

Stručná rekapitulace dějin advokacie v českých zemích se neobejde bez připomenutí nejvýznamnějších etap dějin státu a práva ve střední Evropě. Středověký stát tu sehrál důležitou roli jak na poli politickém a kulturním, tak v oblasti tvorby a aplikace práva. Nelze přehlédnout, že v roce 1348 byla v Praze založena nejstarší středoevropská universita včetně právnické fakulty, že na dvoře českých panovníků působili významní čeští i zahraniční právníci (např. Gozzo z Orvietta, Antonio Marini z Grenoblu atp.) a že domácí zemské, městské a horní právo bylo na srovnatelné úrovni s dobovým právem v sousední Svaté říši římské. v právních památkách české provenience se tak zákonitě setkáváme s předchůdci advokátů - řečníky. Prvá zmínka o snaze organizovat advokacii a dokonce zavést numerus clausus je vázána ke sněmovnímu usnesení z roku 1615. Otázky tarifální resp. odměny byly řešeny pochopitelně již dříve, obdobně jako i v tehdejší Francii bylo např. často zakazováno podílnictví na předmětu rozepře.

Formální úpravu advokacie však přináší podrobněji až pobělohorské Obnovené zřízení zemské platné v Čechách od roku 1627 a na Moravě od roku 1628 a jeho novelizace zvaná Deklaratoria z let 1650-1652. Od 17. století tak bylo známo povinné zastoupení advokátem, stanoveny podmínky přístupu k povolání a dána disciplinární pravomoc soudu nad advokáty. Přísežným advokátem se mohl stát napříště pouze graduovaný právník.

Tendence vytvořit ze svobodného povolání úřad pokračovala v 18. století. "Tato tendence nenabyla však v českých zemích takové intensity, aby vedla k celkové a systematické úpravě advokátského povolání, jak tomu bylo v zemích rakouských, nýbrž projevuje se ve sporadické a kazuistické úpravě jednotlivých otázek toho kterého času vzniklých." v této podobě fungovala advokacie do roku 1848.

Významným pražským právníkem, který vykonával advokacii před - pro habsburské soustátí zlomovým rokem 1848 - i po něm, byl děkan právnické fakulty, právní poradce Beethovenův, Johann Nepomuk Kaňka. v rekonstruovaném barokním paláci na pražské Národní třídě 16, který Kaňkova vdova odkázala advokacii, dnes sídlí Česká advokátní komora.

Rok 1848 otevřel cestu habsburské monarchie k budování moderního státu. I když již v roce 1850 byl ústavní vývoj na téměř desetiletí přerušen Bachovským absolutismem, prozatímní advokátní řád z roku 1849 nepozbyl platnosti.

Advokacie v českých zemích v letech 1848-1918 měla - pokud jde o právní úpravu - shodné osudy jako advokacie v celém Předlitavsku.

Důležitým mezerníkem bylo v tomto období nepochybně přijetí nového Advokátního řádu v roce 1868. Advokacie byla tímto právním předpisem koncipována jako svobodné a nezávislé povolání, byl odstraněn numerus clausus, byly zřízeny samosprávné advokátní komory, mj. s disciplinární pravomocí v první instanci. v lednu 1869, kdy advokátní řád vstoupil v účinnost, bylo v Praze pouhých 66 advokátů, jejich počet začal obratem rychle vzrůstat.

Šedesátá léta 19. století byla počátkem emancipace českého jazyka při aplikaci práva a výkonu právnického povolání. v roce1861 vyšlo prvé číslo českého časopisu "Právník", o tři roky později byla k pěstování věd státních a právních založena Jednota právnická v Praze. Završením tohoto procesu bylo rozdělení Karlo-Ferdinandovy university v Praze na českou a německou část v roce 1882, a tedy i otevření české právnické fakulty.

Vedle německy praktikujících advokátů se stále více prosazovali jejich čeští kolegové. Koncem století nastupující česká generace založila Spolek českých advokátů a začala vydávat český ryze advokátský časopis "Časopis českých advokátů" přejmenovaný následně na "Právnické rozhledy".

Do začátku 1. světové války se advokátní organizace stabilizovala, advokáti se standardně uplatňovali ve všech sférách života společnosti. K významným advokátům, kteří v advokacii působili převážně v období do roku 1914, patřili např. dlouholetý president pražské advokátní komory Josef Tragy, pražští primátoři Antonín Strobach, Tomáš Černý, Jan Podlipný, Jindřich Šolc, spisovatel Svatopluk Čech, mecenáš umění Leopold Katz a řada dalších.

Po intermezzu 1. světové války nastala vznikem Československé republiky dvacetiletá etapa, v níž nový stát v podstatě navázal na vyzkoušenou právní úpravu rakouskou. Zákonodárství bylo ostatně zaměřeno spíše na unifikaci práva československého - neboť na Slovensku platilo právo uhlerské - než na rozsáhlejší rekodifikační práce.

Advokáti se valnou měrou podíleli již na vzniku samostatného státu, mnozí z nich se v prvé republice zapojili do politického dění. Jména advokátů nalezneme mezi poslanci, senátory a ministry.

Z advokátů - politiků stojí v popředí nepochybně první ministr financí Alois Rašín, mnoholetý ministr spravedlnosti Ivan Dérer, sociálně-demokratičtí ministři Lev Winter a Alfréd Meissner, poradce a přítel T.G.Masaryka Václav Bouček, prvorepublikový diplomat a posléze prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Eduard Koerner aj.

Teprve rok 1918 otevřel právnické fakulty - v novém státě byly zřízeny též v Brně a Bratislavě ženám. První česká doktorka práv Anděla Kozáková-Jírová dala přednost notářství, prvou advokátkou se stala její vrstevnice Matylda Mocová-Wíchová.

Na konci prvé republiky v roce 1938 měla moderní advokacie v českých zemích již svoji vybudovanou tradici, nesenou v podstatě třetí až čtvrtou generací. Úspěšné advokátní kanceláře byly najednou rodinnými podniky. Ne náhodou se pražská advokátní komora od počátku 30. let zabývala myšlenkou zpracování dějin advokacie. Jejich stručný nástin stihl Evžen Tarabrin dotáhnout pouze do konci 18. století. Pak přišla 2. světová válka.

Události, jež následovaly, tj. zprvu okupace a Protektorát Čechy a Morava a po krátkém nadechnutí po osvobození únorový puč v roce 1948, se nechvalně odrazily ve všech sférách právnictví, včetně advokacie. v období všeobecného úpadku byly určeny i cesty, jimiž se měla ubírat advokacie.

Advokacie, zdecimovaná již v letech 1939-1945, prošla po roce 1948 dalšími zásahy. Soukromé praxe zanikly, režimu nepohodlní advokáti byli zbaveni svých oprávnění; ti, kteří se nechtěli s dobovým marazmem smířit, se vystavovali riziku osobních problémů či byli odsouvání do ústraní. Přes zostřený státní dohled se v rámci advokátních poraden předávaly tradice a zvyklosti z dob, kdy advokacie byla svobodnou.

Rok 1989 přinesl návrat k osvědčeným hodnotám nejen v advokacii. I tentokrát advokáti participovali při pozitivních změnách. Pražská advokátka Dagmar Burešová se stala prvou polistopadovou ministryní spravedlnosti; Otakar Motejl se stal předsedou Nejvyššího soudu ČR; v okruhu advokátů soustředěném kolem Karla Čermáka byl připraven text zákona o advokacii, navazujícího na rakouskou, resp. prvorepublikovou právní úpravu advokacie. Zákon č. 128/1990 Sb. vstoupil v účinnost 1.7.1990. Otevření advokacie přivedlo do jejích řad mnoho právníků, kteří po advokátském povolání v minulosti mohli jen toužit.

Léta 1990-1996 proběhla ve znamení dvojkolejnosti. Vedle advokátů působili na poli svobodných právnických povolání také komerční právníci orientovaní v podstatě na obchodní právo a zastupování podnikatelských subjektů.

Za definitivní tečku dějin advokacie lze pak považovat zákon č. 85/1996 upravující výkon advokacie v mezích evropského standardu. Na zákon navazují stavovské předpisy, včetně etického kodexu. Dílčí novelou zákona č. 85/1996 Sb. se stal zákon č. 210/1999 Sb.

zdroj: www.cak.cz, http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=38